תקנון

תקנון כללי:

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך

1. האתר הינו מערכת להזמנות המופעל על ידי ביט פור יו (י.ב) בע"מ מרח' סיני 24 ראש העין (להלן: "החברה").

2. שימוש באתר האינטרנט של החברה הינו לדילרים בלבד (להלן: "הרוכש") בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הגולשים/הרוכשים והמשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.

4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לגולשים ולמשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.

7. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת הגולש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות הגולש בלבד. הקונה/ הגולש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

8. כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

9. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת המוצרים ובכלל זה את תנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. יודגש כי אין כפל מבצעים.

11. האחריות על החלקים בלבד ולא על מכלול המערכת בשלמותה, חובה על הרוכש לאתר את החלק הפגום טרם פניה למימוש אחריות, תוקף האחריות הינה לשנה מיום הרכישה, בכפוף לספקי "החברה" למעט המוצרים הבאים: רמקולים, מיקרופונים, מצלמות, עכברים, מאוררים, אוזניות ומקלדות עליהם אין אחריות כלל, מסך עד 7 פיקסלים פגומים-נחשב לתקין. פריטים בהם האחריות הינה ע"י היבואן הרשמי ישירות ללקוח הסופי כגון: מחשבים ניידים, טאבלטים, מסכים, סמרטפונים, מחשבי מותג, "הרוכש" ו\או הצרכן הסופי מתקשר ישירות מול היבואן, "לחברה" אין כל צד בעניין גם במקרה של פגם ייצור ו\או אי התאמה בין המפרט למוצר. למען הסר ספק אין אחריות על נזק פיזי, ו\או פגיעה במדבקות סימון, האחריות כלפי "הרוכש" עצמו ואינה ניתנת להעברה, תוסר האחריות מידית במידה ויש "לרוכש" חוב שלא הוסדר.

12. מדיניות החזרת מוצרים- ניתן להחזיר מוצר באריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה כל שימוש (פתיחת המוצר והפעלות נחשב לשימוש גם אם זה רק לבדיקה בלבד), החזרת המוצר בפועל תהיה על ידי הרכוש עצמו לכתובת החברה תוך 14ימים, במידה והרוכש קיבל מתנות או כל הטבה אחרת עליו להשיבה, במידה והלקוח קיבל משלוח חינם עליו לשלם דמי משלוח 50שקלים, ההחזר ינתן בכפוף לתקנון הגנת הצרכן בקיזוז 5אחוז או 100שקלים הנמוך מביניהם

13. מימוש אחריות: האחריות אינה כוללת איסוף והחזרה, על "הרוכש" לדאוג לעניין זה.

14. בכול מקרה של מחלוקת לגבי תקינות הפריט, הסמכות הקובעת היא של "החברה" בלבד.

15. מובהר ומסכם בזאת כי לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע ממסחר עם החברה.

16. ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש הרוכש/הגולש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.

17. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ. מע"מ כדין יצורף לכל תשלום.

18. רכישה באתר מותנה בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות.

19. המשתמש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

20. הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.

21. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

22. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

23. המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

24. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין, תיאור ומפרט של המוצרים הינו מידע שנאסף ע"י החברה על הרוכש לאמת פרטים אלו באופן עצמאי טרם ביצוע העסקה.

25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים.

26. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים והמוצרים המוצעים על ידה לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

27. תנאי לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש מסומן כזמין במלאי, במקרה ויש טעות בזמינות המוצר (כלומר חוסר) החברה תשיב לו כל סכום ששילם ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה. במקרה שהמוצר מסומן כלא זמין במלאי, יש להסירו מההזמנה טרם ביצוע התשלום, במקרה זה לא יינתן זיכוי כספי אלא רק זכות בכרטסת.

28. ביטול הזמנה לאחר שנארזה ונשלח תחייב את "הרוכש" עלות המשלוח דו כיווני 35ש"ח בתוספת מע"מ לחבילה לכל צד כפול מספר החבילות שנארזו, בנוסף דמי ביטול כחוק.

29. אספקת המוצר תהיה לכתובת הרוכש שתכנס למערכת ותאושר על ידי החברה.

30. והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

31. החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מארועים שאינם בשליטת החברה.

32. החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.

33. כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

34. ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

35. במקרה של ביטול הרכישה על ידי הרוכש, יהיה הרוכש מחויב בתשלום דמי ביטול עסקה כפי שיקבעו מעת לעת על ידי החברה וכן פיצוי בגין כל נזק אחר שיגרם למוצר.

36. מוסכם בזאת כי המסחר כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז פתח תקווה, תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. בכל עניין של סכסוך הצדדים מחויבים לגשת להליך גישור לפני הליך משפטי.

38. הגולש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע לגולש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

39.אספקה: באמצעות חברת משלוחים דואר שליחים, בכפוף לאזורי החלוקה, עד 14ימי אספקה למעט אזורים חריגים.

40.פרטיות: החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לצד ג